People

Faculty Members

   
SogaKenichi-crop Prof. Kenichi Soga Chancellor’s Professor

Researchers

   
Hiroshi Kogi Researcher

 

(Shimizu Corporation, Japan)

Dr Shyamini Kularathna Researcher
Dr Yong Liang  Researcher
Dr Linqing Luo Researcher
Hayato Nonaka Researcher

 

(Kajima Corporation)

Dr Xiang Sun Researcher
Dr Chien-Chih Wang Researcher
 Dr Bingyu Zhao Researcher
Dr Zhichao Zhang Visiting Scholar

 

(Chongqing University)

Graduate Students

   
Dayu Apoji PhD Student
Bodhinanda Chandra PhD Student
Bingbing Chen PhD Student

 

( Dalian University of Technology)

Kecheng Chen

Graduate Student

 

Joel Given

PhD Student

Peter Hubbard PhD Student
Mengyan Jiang PhD Student

 

(Tsinghua University)

John W. Murphy PhD Candidate
Millard McElwee PhD Candidate
Ruonan Ou PhD Student
Zhenxiang Su PhD Student
Michael Virtucio Graduate Student
Renjie Wu PhD Student
Tianchen Xu PhD Student
Yaobin Yang PhD Student
Andrew Yeskoo  PhD Student
Tianchi Zhao PhD Candidate

 

(Tongji University)

Past Members

   
Alberto Annichini MSc Student

 

(Politecnico di Torino)

Dr Guido Andreotti Researcher

 

(University of Pavia)

 Nicola Cardella Researcher

 

(Università Politecnica Delle Marche)

Dr Zijun Cao Professor

 

(Wuhan University)

Alp ÇINAR Graduate Student
amr Dr Amr Ewais Researcher
Dr James Fern Researcher
Yuji Fujita Researcher

 

(Enzan Koubou, Japan)

xinnan Dr Xinnan Gao Lecturer

 

(Nanjing Agricultural University)

Dr Zheng Hao Assistant Professor

 

(Hokkaido University)

Miki Komatsu Master Student

 

(Kobe University)

 Dr Tzu-Hsuan Lin  Researcher

 

(Sinotech Engineering Consultants Inc.)

Dr Mo Li Lecturer

 

(Jilin University)

  Xingyue Li PhD Student

 

(Hong Kong University of

Science and Technology)

Weijian Liang PhD Student( Hong Kong University of Science and Technology)
HaoLuo  Hao Luo PhD Student

 

(University of Cambridge)

Dr Jin Luo Associate Professor

 

(China University of Geosciences)

 Hansini Mallikarachchi PhD Student

 

(University of Cambridge)

 Dr. M. Azizul Moqsud Associate Professor

 

(Yamaguchi University)

Kazuhiro Mukai Researcher

 

(Takenaka Corporation)

Dr Jinho Park Researcher
Vanessa Di Murro PhD Student

 

(University of Cambridge)

SasakiTsubasa-crop  Tsubasa Sasaki PhD Student

 

(University of Cambridge)

Dr Hidehiko Sekiya Associate Professor

 

(Tokyo City University)

EzraSatiasabda Ezra Yoanes Setiasabda (Tjung) PhD Student
 Silvio Sordo MSc Student

 

(Politecnico di Torino)

Zhuofu Tao PhD Student

 

(Tshingua University)

Dr Honghui Wang Associate Professor

 

(Chengdu University of Technology)

Yanglan Wang Master Student

 

(Tsinghua University)

 XiaorongXu  Xiaorong Xu  PhD student

 

(Tsinghua University)

  Yang Xu PhD Student

 

(Harbin Institute of Technology)

Tian You PhD Student

 

(Tshingua University)

Chengcheng Zhang PhD Student

 

(Nanjing University)